Samarbeidsutvalg

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med barnas foresatte. Det er foreldrene som kjenner barna best og vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen, hvordan det fungerer i gruppen og hvordan det utvikler seg.

Foreldrenes første møte med barnehagen betyr mye for et senere samarbeid. Tilvenningstiden er et eget arbeidsområde for oss med planlegging av innhold, vurdering og evaluering. Videre vil den daglige kontakten være av betydning.

Det gjennomføres 1-2 foreldresamtaler årlig. Her kan foreldre medvirke og bidra med sin kompetanse om barnet når barnehagehverdagen drøftes.

Det avholdes ett foreldremøte hver høst. Der får vi innspill til ønsker for barna og til barnehagens innhold. Vi arbeider med dette i personalet og tar innspillene med i våre planer så langt det er mulig.

Vi har foreldremøte på våren for foreldre til barn som skal flytte over fra småbarns- til storbarnsavdelingene. Dette for å sikre best mulig overgang til ny avdeling.

Foresatte til skolebarn har to foreldremøter i året, ett på høsten og ett på våren.

Vi har også tradisjon for å invitere foreldre på Lucia, påskefrokost, dugnad, epledugnad og sommerfest. Dette skaper tettere bånd mellom hjem og barnehage og det gir foreldrene en mulighet til å bli kjent med hverandre. Vi ønsker at både barn og foreldre skal bli glad i barnehagen sin og vi ønsker at barnehagen kan være et naturlig samlingspunkt.