Samarbeidsutvalg

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

SU er et samarbeidsutvalg som er bindeleddet mellom ledelse og foreldre. Det sitter to foreldrerepresentanter i SU. Foreldre kan melde inn saker via foreldrerepresentantene og årsplan skal godkjennes av SU. Su har også ansvar for å gjennomføre dugnad sammen med FAU.

SU-representantene er

Kjersti Falck Rygg og Marianne Kolderup-Steen(Fyrtårnet og Lanternen).

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html

FAU-representanene er

  • Edle Bugge (Lanternen)
  • Jannine Von Der Fehr (Rorbua)
  • Christina Ringstad (Øya)
  • Synnøve Adelheid Myren (Fyrtårnet)
  • Katherine Marie Hjertvik(Naustet)